13.05.2014

İsgəndər bəy Münşi “Tarix-i alemarayi-Abbasi”


İsgəndər bəy Münşi 
“Tarix-i alemarayi-Abbasi” 
(Abbasın dünyanı bəzəyən tarixi)Kitab Səfəvi dövrünün ən məşhur müəlliflərindən biri olmuş və I Şah Abbasın sarayında xidmət etmiş görkəmli Azərbaycan tarixçisi İsgəndər bəy Münşi Türkmanın farsca yazdığı “Tarixi aləmara-yi Abbasi”(Abbasın dünyanı bəzəyən tarixi) adlı üç cildlik əsərin birinci cildinin Azərbaycan dilinə tam tərcüməsidir. Mənbənin bu cildi Səfəvi sülaləsinin əcdadları, Azərbaycan Səfəvi dövlətinin yaranması və inkişafı , ilk dörd Səfəvi şahının ( I İsmayıl, I Təhmasib, II İsmayıl və Məhəmməd Xudabəndə ) hakimiyyəti haqqında qiymətli məlumatlar verir və 1587-ci ildə , I Şah Abbasın hakimiyyətə gəlməsi ilə sona çatır. Vətənimizin, qonşu ölkələrin və bir sıra Yaxın və Orta Şərq ölkələrinin tarixini öyrənmək baxımında böyük əhəmiyyət kəsb edən yazdığı “Tarixi aləmara-yi Abbasi” ilk dəfədir ki, Azərbaycan dilində işıq üzü görür.