21.12.2014

Böyük dəyənək siyasəti.

6 sentyabr 1901-ci il tarixində Buffaloda panamerikan sərgisində ABŞ prezidenti Vilyam Makkinlinin (William McKinley) həyatına sui-qəsd edilmişdi. Tapança gülləsi ilə qarın nahiyəsindən yaralanan Makkinli bir neçə gündən sonra vəfat edir. ABŞ Konstitusiyasına əsasən gələn seçkilərə qədər dövlət başçısı vəzifəsini vitse-prezident həyata keçirməli idi.
Bu postu, yaxınlarda, dünyaya səs salmış ispan-amerikan müharibəsində fərqlənən polkovnik Teodor Ruzvelt (Theodore Roosevelt) tutmağa nail oldu. Ömrünün 20 ilini siyasətə, tarixə, publisistikaya, ova və hərbə (iki ay Kubadakı hərbi fəaliyyət və 10 ildən az olmayaraq hərbi təbliğat) həsr edən 43 yaşlı Ruzvelt artıq kifayət qədər siyasi təcrübə və nailiyyət əldə etmiş, hədsiz dərəcədə şöhrətpərəstlik və ondan da çox məğrurluq keyfiyyətlərinə malik idi. O, siyasətdə bilərəkdən öz seçdiyi peşə ilə – tərbiyə və baxışları ilə mənsub olduğu hakim burjuaziya sinfinin nümayəndəsi kimi çıxış etdi.O, konqress üçün əsaslı surətdə ilk müraciətnaməsini hazırladı. Yeni prezident xarici siyasətə çox diqqət ayırırdı. Öz sələfinin Filippinin işğalı, həmçinin Kuba və Puerto-Rikoda protektorat qurulması kimi xarici siyasət kursunu dəstəklədiyini qeyd edərək yeni prezident bəyan etdi ki, ABŞ, eləcə də bütün Amerika qitəsi ölkələrinin xarici siyasətdə başlıca əsaslandığı akt məhz Monro doktorinası olmalıdır. Bu Ruzveltin Monro doktorinası haqqında ilk deyimi idi; sonralar o yenidən bu məsələnin üzərinə bir daha qayıdaraq, onun üçün xüsusi şərh verəcəkdir. Bu müraciətdə isə Ruzvelt ardıcıl olaraq həm də zövqlə, güclü donanma sülhün zəmanətidir – arqumentinə əl ataraq, özünün ən çox sevdiyi ideyalardan biri olan ABŞ-ın hərbi-dəniz qüvvələrinin möhkəmləndirilməsi, güclü donanma quruculuğunun labüdlüyü haqqındakı fikirlərini ifadə edirdi.

Krossvord.


11.12.2014

Elektron resurslar.

Müasir dünyada kompüterlərin əsasında müəssisələrin informasiyalaşdırılması təhsildə elektron resursların istifadəsinə geniş yol açır. Elektron resurslar böyük həcmdə tədris və təlim materiallarını əhatə edərək ənənəvi öyrənmə formalarını zənginləşdirir. Bu amilləri nəzərə alaraq, Təhsil Nazirliyi 2014-cü ildə müxtəlif növ elektron resursların hazırlanması istiqamətində layihələr həyata keçirib.

Qeyd olunan elektron resursları bir mənbədə cəmləşdirmək üçün  www.e-resurs.edu.az portalı yaradılıb. Portal vasitəsilə hər bir istifadəçi elektron dərsliklər, video dərslər, müsabiqələr, elektron tapşırıqlar, müxtəlif oyunlar və digər bu kimi təhsil resurslarına çıxış əldə edə bilər.
05.12.2014

Pəri qalası.


Бюйцк торпаг сащиби олан варлы бир кишинин Эцлляр вя Пяри адлы ики гызы олур Гызлар бир эцн даьлара эцл-чичяк йыьмаьа чыхырлар. Щямин эцн узаг обадан да бир дястя адам бу йерляря эязмяйя эялир. Онлар гызлары узагдан эюрцб, тутмаг истяйирляр. Гызлар мясяляни дуйуб гачырлар. Эялянляр атлы, гызлар пийада. Эцлляри говуб
тутурлар. Пяри ися гайалар арасында эизлянир. Атлылар чох ахтарыр, лакин Пярини тапа билмирляр. Эцлляри эютцрцб апарырлар.Пяри бу хябяри атасына чатдырыр вя дейир:

Əfsanələr...Qəbələ qalası.


Биринъи яфсанə. Бelə данышырлар ки, гядим чаьларда Гябяля галасынын дюрд бир йаны су олуб.Она эюря дя галайа бирбаша щцъум етмяк чятин имиш. Гоншу щюкмдарын эизлиъя эюндярдийи гцввятли бир ъаван да бу галайа дахил ола билмирмиш. О, галанын сиррини юйрянмяк цчцн бир йерли гадынла
евлянир. Гадын она юйрядир ки, суйа саман тюк.Саман суйун бурульанына дцшяряк, орадан да ахыб эедяъяк. Онда бил ки, галайа кечид орадандыр.
Дцшмян бу сирри биляндян сонра галаны ала билир.Икинъи яфсаня. Македонийалы Исэяндяр чох ъящд эюстярир, амма ятрафы су олан язямятли Гябяля
галасыны ала билмир.Гябяля ханынın гызы ися Исэяндяри эюрцб вурулубмуш. Гыз Исэяндяря мяктуб йазыр ки, яэяр мяни алсан, галанын йолуну сяня дейярям.
Исэяндяр разы олур.Гыз Исэяндяря беля бир каьыз йазыр: Щюкмдар, суйа бир гуъаг саман тюк, изи иля галайа эир.Бундан сонра Исэяндяр галаны яля кечирир.