12.03.2014

Azərbaycan Tunc dövründə


Açıq dərs


More PowerPoint presentations from aSGuest124970


Lənkəran şə h ər 6 saylı el e ktron məktəbin ”6-b” sinfində Həbibova Elnarə Eldar qızının “Azərbaycan tarix”indən keçiriləcək açıq dərsin iş planı .


PowerPoint Presentation:
Elektron məktəb

1. Qruplarla iş.:
1 . Qruplarla iş. 1.Qr u p - Bayraq kamandası. 2.Qrup- G erb kamandası.

PowerPoint Presentation:
Bayraq k o mandası . Gerb k o mandası

2. Dərsin başlıca ideyası:. Azərbaycan Tunc dövründə. Tunc dövrü hansı minillikləri əhatə edir?.:
2. Dərsin başlıca ideyası:. Azərbaycan Tunc dövründə. Tunc dövrü hansı minillikləri əhatə edir? .

PowerPoint Presentation:
Eramızda n əvvəl ıv minilliyin ıı yarısında Eneolit dövrü Tunc dövrü ilə əvəz olmuşdur.

PowerPoint Presentation:
3.Konkret tapşırıq,qruplar arasında ümumi diskusiya. Tunc dövründə yaşayış yerləri harada tapılmışdır?.

II-ci kültəpədə tapılmışdı.:
II-ci kültəpədə tapılmışdı . ŞƏKİL

Xış əkininə 2 qoşqu qoşulur. :
Xış əkininə 2 qoşqu qoşulur. Toxa əkininə 1 qoşqu qoşulur. Toxa əkinçiliyi ne c ə yaranıb?. Xış əkinçiliyi necə yaranıb?.

PowerPoint Presentation:
4.Şəhər tipli yaşayış məskənləri hansılardır?.

Oğlanqaya .:
Oğlanqaya . Naxçıvanda ıı kültəpə Urmiyada Göytəpə. Qaraba gd akı Üzərlik təpə.

Tunc dövrü.:
Tunc dövrü.

PowerPoint Presentation:
Tunc dövründə daşdan nələr düzəldirdilər?.

Balta:
Balta Oraq Toppuz

4.Yeni dərsin planı.:
4.Yeni dərsin planı. Ibtidai icma qurlu şunun dagılması.

PowerPoint Presentation:
E.ə.ıı min.axrı –ı min.əvvəllərində ibtidai icma qurluşunun dagılması sürətlənmişdir. Tayfalar arasında güclü təbəqələşmə gedirdi.Onlar var dövlətə sahib olurdular. Varli adamlar dəfn olunan zaman əşyaları geyimləri özləri ilə b a sdırılırdı.Onların qəbrlərində aşkar edilmişdir nizə,oxucları, xəncər,balta,toppuz.

PowerPoint Presentation:
5.Qruplarla iş,sual-cavab etmək. Bayraq k o mandası. Gerb k o mandası.

komandasının sualı::
k o mandasının sualı: Tunc dövrünün sonunda əhali necə təbəqələşmişdir?.

PowerPoint Presentation:
Tayfa başçıları Tayfalar daxilində güclü təbəqələşmə gedirdi.Onlar var dövlətə sahib olurdular. Güclü ailələr Ags a qqallar. Kahinlər.

Gerb komandasının sualı::
Gerb k o mandasının sualı: Varlı a d amların qəbri nə ilə fərqlənirdi?

Varlı adamlar dəfn olunan zaman:
Varlı adamlar dəfn olunan zaman Əşyaları , geyimləri özləri ilə basdırılırdı.

Komandasının sualı::
K o mandasının s ual ı: Kimlər qula çevrilirdi?.

PowerPoint Presentation:
Qula çevrilmişdilər Var yoxdan çıxmış adamlar. Əsir düşmüş adamlar.

Komandasının sualı:.:
K o m a ndasının sualı:. Q əbrlərdə nələr aşkar edilmişdir?.

Aşkar edilmişdir.:
A şkar edilmişdir. Silah-nizə, Ox ucları,xəncər, balta,topuz.

PowerPoint Presentation:
Testl ər.

PowerPoint Presentation:
1.İbtidai icma quruluşu neçə n- ci minilliklərdə dagılmışdı?. a).ııı min axırı ıv min əvvəlləri. b).ı-ııı min - də c).ıı min axırı ı min əvvəlləri.

PowerPoint Presentation:
a)Əkin sahələrini,mal-qaranı, at,ilxılarını ələ keçirmişlər. b).Evlərini ələ keçirmişlər. c).Tayfa yaratmaqla məş g ul olmuşdular . 2 .Varlı ailələr icma quruluşunun dagılmasından necə istifadə etmişdilər? .

:
6.Yekun mərhələ.Ev tapşırıgı. möv:5. səh:45