17.11.2013

5 NÖV BACARIQ SƏMƏRƏLİ TƏLİM VƏ TƏDRİSİN ÖZƏYİNİ TƏŞKİL EDİR.

I DƏRSİN MƏNTİQİ CƏHƏTDƏN TƏŞKİLİ
a) İzahat. Bu müəllimin aydın və başa düşülən nümunələrlə dərsi
öyrətmək bacarığına əsaslanır.
b) Dərsin məzmununun təşkili. Təlim fəaliyyətini müəyyən edir.
c) dərsin məzmun və təlim fəaliyyətinin ardıcıllığı.
Dəqiq elmlərdə məlumdan naməluma. Humanitar elmlərdə
xronoloji ardıcıllıq.
d) Nəyə diqqət yetirilməlidir. Müəllim dərs zamanı əsas diqqəti ən
vacib məsələyə yönəltməlidir.

II.DƏRSİN TƏQDİMATI
Dərs başlayarkən 4 faktor nəzərə alınmalıdır.
1)Şagirdlərin diqqətini cəlb etməlidir.
2)Müəllim şagirdləri mövzu ilə maraqlandırmaq yollarını
tapmalıdır, həvəsləndirilməlidir.

3)Yeni mövzu üçün baza biliyə malik olmalıdır.
4.Göstərişlərin verilməsi.
III.YEKUNLAŞDIRICI VƏ ÜMUMİLƏŞDİ-RİCİ DƏRS
1)Dərsin mühüm hissələri yenidən təkrar olunmalıdır.
2)Bölmə ardıcıllığı gözlənilməlidir.
3)Dərs vaxtı təkrara yer verilməlidir.
4)Mənimsəmə müəyyənləşdirilməlidir.
5)Növbəti dərs haqqında məlumat verilməlidir.
IV.HƏVƏSLƏNDİRİCİ VƏ MARAQOYA-DICI AMİLLƏR
A)Müxtəlif vizual stimullar
1.Müəllimin üzündəki ifadələr və jestlər.
2.Müəllim hərəkət edərək dərs keçə bilər.
3.Müəllim geyimində və saç düzümündə müxtəliflik etməlidir.
B)Müxtəlif dinləmə stimulları.
1) Müəllimin səsindəki həcm və yüksəklik həddi, danışıq tempi.
2) Şagirdlər də danışmalıdırlar.
3) Kaset və SD-lər kimi audio vasitələrdən istifadə.
V.NÜMAYİŞ ETDİRMƏ
NümayiĢ dərsin məqsədinə uyğun olmalıdır.
1.Ardıcıllıq müəyyənləşdirilməlidir.
2.Nəticə və problem haqqında xəbər verilməlidir.
3.Nümayiş TƏHLÜKƏSİZ OLMALIDIR!
4.Materiallar toplanmalı və nümayişə hazır vəziyyətə
gətirilməlidir.
5.Şagirdlər cəlb olunmalıdır.
6.Nümayiş darıxdırıcı keçməməlidir.
7.Nümayişin sonu olmalıdır.

A.H.DƏMİROV  S.M.MƏMMƏDOV  Ş.N.İSMAYILOV
YENĠ TƏLİM TEXNOLOGİYALARI VƏ MÜASİR DƏRS