14.12.2012

KATİB ÇƏLƏBİ


Məqaləni 8"s"sinfinin şagirdi Məmmədov Ənvər hazırladı.
Bütün mirasını son quruşuna qədər kitaba xərcləyən elm aşiqi və yazarı, üzərinə əyildiyi hər bir elmi tezliklə qavrayan böyük bir qabiliyyət sahibi olmuşdur.Buna görə də tarix, bioqrafiya, maliyyə və dənizçilik kimi bir-birinə yad elmlərin hamısında qələbə çalmışdır. Ərəbcə, farsca və latıncanı ana dili kimi bilmişdir.Əsərləri sağlığından başlayaraq zamanımıza qədər bütün Avropa dillərinə çevrilmişdir. Osmanlı imperatorluğu təşkilatından bəhs edən “Mizanül haqq” adlı əsəri 1961-ci ildə Amerikada çap edilmişdir. Yazdığı 30-a qədər əsər 300 sənədir hələ də dəyərini qoruyur.


        Fəqət qəribədir ki, mədrəsəni bitirmədi,- deyə bu böyük alimə heç bir rütbə vermədilər. Dövlət xadimlərindən də dostları var idi. Əlindəki-ovcundakı pulları kitaba verdiyi üçün dolanışığı çox çətin olub. Buna görədə dövlət adamlarının uşaqlarına dərs deyirdi ki, dolansın. Ancaq Şeyxülislam Əbdür-rəhman Əfəndi imdadına yetişmişdi.

   İstanbulda doğulmuşdur. Atası Abdullah adlı bir silahdardı. Bir çox döyüşlərdə olub, sipərlər arasında ordunun qeydiyyatını aparmışdı. Həccə də getmişdir.

        6 oktyabr 1658-ci ildə qəhvə içərkən ölmüşdür. Qərb anlayışıyla yazılan 30 əsərindən ən qiymətliləri bunlardır:

        1-ci  “Kəş-üz Zünun”-ərəbcə yazılmışdır. On min islam yazarının tərcümeyi halını əhatə edir.

        2-  “Cahannuma-türkcə yazılan əsərlərinin ən qiymətlilərindəndir. İbrahim Mütəfərrikə tərəfindən çap edilən xatirədir.

        3 “Fəzləkə”-1592-1654-cü illəri əhatə edən bu 2 cildlik tarix Qərb dillərinə də çevrilmişdir.

        4-  “Tüxfət-ül kibar fi əfsər il Bihar”- Dənizçiliyə və dənizçilik təşkilatına dair dəyərli əməldir.

        5-  “Mizan-ül haqq”,

        6-  “Düstur-ül əməl”,

        7-  “Təqvim-ül Təvarih” dünya tarixinin xronologiyasıdır. Qərb dillərinə də çevrilmişdir.