18.02.2017

Dərs nümunələri:Neft sənayesi və onunla bağlı olan sahələr


Ən yaxşı müəllimin dərs nümunəsi
 Şirincan MƏMMƏDOVA,
Bakı şəhəri T.Heybətov adına 126 nömrəli tam orta məktəbin tarix müəllimi, “Ən yaxşı müəllim” müsabiqəsinin (2015) qalibi

Ümumtəhsil məktəblərində tədris olunan hər bir fənnin özünəməxsus imkanları və qarşıda duran vəzifələri vardır. Bu baxımdan, gələcək nəslin hərtərəfli vətəndaş kimi formalaşmasında tarix fənninin üzərinə daha böyük vəzifələr düşür. Bu, bir tərəfdən fənnin öz məqsədləri ilə bağlıdırsa, digər tərəfdən ölkəmizin geosiyasi və geocoğrafi məkandakı yeri ilə əlaqədardır. Belə ki, şimalla cənubun, şərqlə qərbin qovşağında yerləşən, xarici maraqların toqquşduğu bir bölgənin ayıq düşünən vətəndaşını yetişdirmək biz müəllimlərdən ikiqat məsuliyyət tələb edir. Təsadüfi deyil ki, Abasqulu ağa Bakıxanov yazırdı: “Tarix elə bir danışmayan natiqdir ki, gələcəkdə baş verə biləcək hadisələri keçmişin libasında bir ibrət kimi insanların nəzərinə çatdırır”.

Ona görə də mən tarixdən keçdiyim hər bir mövzuya şagirdin dərketmə fəallığı baxımından yanaşıram. Axı həqiqəti dərk etməyin praktik yolu konkret müşahidədən mücərrəd təfəkkürə, ordan da praktikaya keçid hesab olunur. Bu baxımdan, şagirdlərin vaxtaşırı muzeylərə, tarixi yerlərə ekskursiyaya aparılması xeyli kömək edir. Belə ki, ibtidai siniflərdə şagirdlər daha çox nağıl, hekayə və şeir öyrənirlər. Yuxarı siniflərə keçdikdə isə onlarda çox vaxt hadisələri tarixi fakt, gerçəklik kimi deyil, bir nağıl kimi qavramaq meyli hiss olunur. Elə buna görə də inteqrasiya imkanları şagirdləri məhz bu tendensiyadan uzaqlaşdırır, həyati düşüncəyə təhrik edir.

Mən dərslərimi müasir metodlarla, interaktivlik əsasında keçməyə çalışıram ki, şagirdlərin biliklərə yiyələnməsində yüksək nəticə əldə edə bilim. Bu baxımdan X “b” sinfində keçdiyim “Neft sənayesi və onunla bağlı sahələr” mövzusunda dərsin icmalını təqdim edirəm:


Fənn - Azərbaycan tarixi

Sinif - X sinif

Mövzu: Neft sənayesi və onunla bağlı olan sahələr.

Standart: 1.1.2. Ölkələrdə baş verən oxşar sosial-iqtisadi hadisə və prosesləri zaman baxımından tarixi şəraitlə əlaqədə müqayisə edir və dəyərləndirir.

1.1.4. Dünyada və Azərbaycanda baş verən hadisə, proses və təzahürlər arasında əlaqələri tarixi zaman baxımından izah edir.

3.1.2. Geosiyasi dəyişikliklərin cəmiyyətin sosial-iqtisadi həyatına təsirini şərh edir.

5.1.2. Aqrar (ənənəvi) və sənaye cəmiyyətlərinin mədəniyyətlərarası və sivilizasiyalararası əlaqələrə təsirini əsaslandırır.

Məqsəd:

1. XIX əsrin sonunda xarici kapitalın neft sənayesinə nüfuz etməsinin hansı yeniliklərə səbəb olmasını müəyyən edir.

2. Bakı neftinin beynəlxalq aləmdə yerini və rolunu dəyərləndirir.

3. Təbii sərvətlərdən kortəbii istifadənin hansı ekoloji problemlərə yol açmasını izah edir.

4. Təbii sərvətlərdən düzgün istifadənin əhəmiyyətini izah edir.

İnteqrasiya: Kimya, fizika, coğrafiya, ədəbiyyat.

İş forması: Cütlərlə iş

İş üsulu: Venn diaqramı, çarpaz müzakirə, “əqli hücum”

Resurslar: Dərslik, elektron dərs vəsaiti, xəritə, iş vərəqləri, dəftərxana ləvazimatı.

İnternet resursları: www.tarix.az

www.tarix.info

Dərsin gedişi: Dərsə şagirdlərin xorla ifasında M.Arazın aşağıdakı şeir parçası ilə başlayıram:

Azərbaycan mayası nur, qayəsi nur ki,

Hər daşından alov dilli ox ola bilər.

Azərbaycan deyiləndə ayağa dur ki,

Ana yurdun ürəyinə toxuna bilər!

Problem situasiya yaratmaq məqsədi ilə slayd 1-də göstərilən təsvirlə bağlı suallar verirəm:
- Nə üçün bu çıraq qara çıraq adlanır?

- O dövrdə hələ ağ neft emal olunmadığından qarışıq neft yanarkən ayrılan tüstü ətrafdakı əşyaları qara hisə batırırdı.

- Bu çıraq nə vaxt sönür?

- Neft qarışığı tükənəndə.

- Deməli, neft nədir?

- Enerji mənbəyidir.

- Enerjiyə tələbat nə zaman artdı?

- XIX əsrdə alman mühəndisləri Daymler, Dizel daxili yanacaqla işləyən mühərrik ixtira etdilər. Amerikalı Edison isə elektrik lampasını kəşf etdi. Bütün bunlar enerjiyə tələbatı kəskin şəkildə artırdı.

- Bu dövlətlər kapitalizmə nə zaman keçmişlər?

- XVII əsrdə Niderland burjua inqilabından sonra.

- Bəs, gördüyünüz təsvirlərlə (bax: slayd 2) bu körpüdən keçib kapitalizmə getmək niyə mümkünsüz görünür?


- Çünki burada hər şey əl əməyinə əsaslanır.

- “Bəxtiyar” filmi ilə bu təsvirlər arasında nə kimi əlaqə görürsünüz?

- Filmdə Ağabala müəllim qeyri-peşə sahiblərindən özfəaliyyət dərnəyi düzəltmək istəyir.

Şagirdlər filmdəki epizodlardan bəzi dialoqları səsləndirirlər.

- Sizcə, Ağabalanı vəziyyətdən kim çıxartdı?

- Peşəkar neftçi-müğənni.

- Bəs, bu təsvirdəki ağır əmək şəraiti necə dəyişə bilər?

- İstehsalatda yeni texnika və texnologiyalar tətbiq etməklə.

Bu mülahizələr əsasında aşağıdakı tədqiqat sualı çıxarılır.

Tədqiqat sualı: XIX əsrin sonlarında enerjiyə tələbatın artması Azərbaycan neft sənayesində hansı yeniliklərə yol açmışdır?

Tədqiqata başlamazdan əvvəl fənlərarası əlaqə yaratmaq məqsədilə aşağıdakı sualları verirəm:

- Neftin hansı fiziki xassələri var?

- Ədəbiyyatımızda neft mövzusu necə əks olunmuşdur?

- Neftin nə kimi kimyəvi xassələri var?
- Dünyanın hansı bölgələrində neft çıxarılır?

- Neft necə əmələ gəlir?

Bundan sonra şagirdlər cütlərə ayrılır və hər cütə 3, 4 və 5-ci slaydlardakı kimi iş vərəqləri təqdim edirəm.

“Qara qızıl” bizi həmişə “ağ gün”ə çıxarıb?” mövzusunda “hə” və “yox” deməklə çarpaz müzakirə təşkil edirəm.

Nəzərə alsaq ki, dövlətçiliyimizin qorunması gələcəkdə bir vətəndaş olaraq bugünkü şagirdlərimizin çiyinlərinə düşəcək, onda onlar cəmiyyətdə təzahür edən proseslərdən baş çıxarmağı bacarmalıdırlar. Bu məqsədlə sərvətlərimizin xalqa məxsus olduğu prizmasından çıxış edərək, özünü qiymətləndirmə məqsədilə sorğu keçirirəm.

İnformasiya mübadiləsi və müzakirəsi: Tədqiqatlar təqdim olunur, təqdim olunan işlərin təhlili aparılır.

Nəticə və ümumiləşdirmə:

Neft Azərbaycanı tanıdan və inkişaf etdirən təbii sərvətdir. Böyük dövlətlər onu ələ keçirmək uğrunda zaman-zaman mübarizə aparmışlar. XIX əsrin sonunda baş verən yeniliklər neftə marağı daha da artırdı. Bir müstəmləkə olaraq o illərdə biz yalnız Rusiyanın xammal əlavəsi idik. Lakin bu gün müstəqil Azərbaycan Respublikası sərvətlərimizin tam sahibidir. Neftin heç də tükənməz olmadığına rəğmən hökumət gələcək Azərbaycanın neft strategiyasını məqsədyönlü şəkildə həyata keçirir.

Qiymətləndirmə: Sonda müvafiq cədvəl üzrə qiymətləndirmə aparılır.


Ev tapşırığı: Evə neft milyonçuları haqqında məlumat hazırlamaq, Məhəmməd Əsəd bəyin “Şərqdə neft və qan” əsərini (“Əbədi odun yurdunda” bölməsi) oxumaq, BTC-nın çəkilişi zamanı tapılmış maddi-mədəniyyət nümunələri haqqında internetdən məlumat toplamaq tapşırılır.
Dərsin sonunda Xəzər dənizinin statusuna dair videogörüntü izlənir.

Müasir dərsin “rəngi”: rəngarənglik

Həbibullah ƏZİZOV,
Qubadlı Rayon Təhsil Şöbəsinin tarix üzrə metodisti

Son illər təhsil sahəsində ən çox mübahisə və diskussiyaya səbəb olan mövzulardan biri də müasir dərsin necə olmasıdır. Bu haqda təhsilə aid ədəbiyyatlarda, jurnal və qəzetlərdə kifayət qədər material vardır. Müasir dərs dedikdə, ilk düşünülən fikirlərdən biri də rəngarənglikdir. Rəngarənglik isə daxilində bir çox aspektləri ehtiva edir. Doğrudur, müasir dərs rəngarəng olmalıdır. Əslində müasir dərsin ənənəvi dərsdən bir fərqi də rəngarəng olmasındadır. Bəs dərsin rəngarəng keçməsi üçün biz təhsilverənlər nələri həyata keçirməliyik?

Resurs zənginliyi. Təhsilverənlər və təhsilalanlar dərs zamanı resurslardan mövzuya uyğun olaraq kifayət qədər və səmərəli istifadə etməlidirlər. Resurslar mövzunun mənimsənilməsində şagirdə və müəllimə yardım edən əhəmiyyətli vasitələrdəndir. Sadə, mürəkkəb və bəsit olmasından asılı olmayaraq resurslar öyrənmə prosesi zamanı zənginlik yaradan vacib məsələlərdəndir.

Sərbəstlik. Müasir dövrün təhsilalanı dərsdə sərbəst olmalıdır. Bu zamanın və təhsilə aid müvafiq qaydaların tələbidir. Ancaq bu zaman mövzu, mühüt, milli dəyərlər və şagird psixologiyası nəzərə alınmalıdır. Sinif rəhbərləri, məktəb psixoloqları, UBR-i və məktəb rəhbərləri sərbəstlik dedikdə şagirdə, bu sərbəstliyin fikirlərin sərbəstliyi olduğunu anlatmalıdırlar. Belə ki, şagirdlərə aşılamaq lazımdır ki, dərsdə sərbəstlik dedikdə dərs zamanı bildiklərini söyləmələri, kompleksdən uzaq olmaları, fikirlərini ifadə etmələri və rahat olmalarıdır. Sərbəstlik nə “istəsəm deyərəm və edərəm” şəklində deyil, düşündüklərimi və şəxsi fikirlərimi müəyyən etik və milli dəyərlərimizə uyğun şəkildə ifadə etməkdir.

İKT və internet. Müasir dərsi İKT və internetsiz təsəvvür etmək çətindir. Ancaq bu da mövzunun tələblərinə uyğun olmalıdır. Ola bilər ki, hər hansı bir mövzunun tədrisində İKT, internet və digər texnologiyalara ehtiyac olmasın. Bu zaman hər hansı bir texnologiyadan kortəbii istifadə dərsin səmərəli keçməsinə maneçilik törədər. Buna görə də müəllim qarşısına qoyduğu məqsədlərə çatmaya bilər və bu hal dərsin gedişinə əngəl yaradar. Bütün bunların öncədən təsbit edilməsi müəllimin üstünə düşən vəzifələrdəndir. Bundan başqa, İKT, internet və digər texnologiyalardan müəllim və şagirdlər resurs kimi də istifadə edə bilərlər.

Tədqiqat və araşdırma. Müasir dərsdə informasiyalar daha çox şagird tərəfindən toplansa və tədqiq edilsə, bu dərslə bərabər şagirdin də dünyagörüşündə rəngarənglik yaradar. Şagirdin tədqiqat və araşdırmaya yönləndirilməsi onun gələcək təhsil həyatında da ona yardım edəcək. Biz pedaqoqlar şagirdlərə öyrənməyi öyrətməliyik. Əgər biz şagirdi hər zaman hazır məlumatlarla təmin etsək gələcək təhsil həyatında onu kim informasiyalarla təmin edəcək? Tədqiqatçılıq şagirdlərdə dərs zamanı dərsin cansıxıcı olmasını əngəlləyir. “Rəngarəng” dərsdə müəllimlər və şagirdlər dərsin necə keçdiyini, necə bitdiyini “bilmirlər”. “Solğun” dərsdə isə müəllimlər və şagirdlərin gözü saatda qalır. “Rəngarəng” və müasir dərs tənəffüs olmasına baxmayaraq şagirdlərin müəllimi əhatəyə alaraq “dərsə davam etdikləri” dərsdir.

Rəhbərlik faktoru. Müasir dərsin səmərəli keçməsində məktəb rəhbərliyinin də rolu vardır. Əslində məktəb avtokratik deyil, demokratik üsullarla, metodlarla idarə edilməlidir. Müəllimin dərsinin səmərəli, rəngarəng və müasir tələblərə uyğun davam etməsinə məktəb rəhbərliyi maksimum imkan yaratmalıdır və müəllimlərlə bərabər şagirdləri də dəstəkləməlidir.

Valideyn faktoru. Dərslərin səmrəli keçməsində valideyn faktoru danılmazdır. Müasir dövrdə valideynlər şagirdin bir şəxsiyyət kimi formalaşmasında və təlim-tərbiyəsində daim məktəb və müəllimlərlə təmasda olmalıdırlar. Çünki yaşadığı dövrdən asılı olmayaraq istər avropalı mütəxəssislər, istərsə də orta əsr filosof və mütəfəkkirləri, N.Tusi, Bəhmənyar və bu kimi filosoflar uşağın bir şəxsiyyət kimi yetişməsində mühit-məktəb-valideyn birliyini həmişə vurğulamışlar. Ona görə də indiki zamanda bu “üçbucağın” daha da möhkəm bağlarla bir-birinə bağlanmasının əhəmiyyəti daha çoxdur. Müşahidələr göstərir ki, uzun müddət ənənəvi, avtokratik və bunun kimi mühitdə təhsil almış bəzi valideynlər bəzən müasir qiymətləndirmə, şəxsiyyətyönümlülük, sərbəstlik kimi anlayışları qəbul etmək istəmirlər. Bu bəzi valideynlərin həmin mövzuda məlumatsızlığından irəli gəlir.

Əməkdaşlıq və dialoq. Müasir dərsin daha da səmərəli, rəngarəng və şəxsiyyətyönümlü olması üçün əməkdaşlıq və dialoq şərtdir. Bu əməkdaşlıq və dialoq müəllim-şagird arasında olduğu kimi şagirdlər arasında da olmalıdır. Burada müəllimin istiqamətverici və ya fasilitasiya bacarığı şərtdir. Müasir dərsdə əməkdaşlıq və dialoq ən vacib məsələlərdəndir. Bu zaman şagirdlər arasında ünsiyyət və qarşılıqlı münasibətlər yaranır. Onlar hər hansı problemin həllində əməkdaşlığın necə yaxşı nəticə verdiyini görürlər. Əməkdaşlıq birgə əməkdir. Bu birgə əmək zamanı müəllimin fasilitasiya bacarıqları sayəsində şagirdlər bir-birlərinə yardım edərək problemin həllində birlikdə səy göstərir, problemin həlli yollarını birlikdə arayırlar. Bu ənənəvi təhsildə az-az qarşılaşılan bir haldır. Əməkdaşlıq və dialoq fəal təlimin prinsiplərindəndir. İstər əməkdaşlıq, istərsə də dialoq zamanı şagirdlərdə ünsiyyət yaranır. Ünsiyyət və geniş mənada ünsiyyətsizlik isə zamanəmizin sosial və ciddi problemlərindəndir. Biz pedaqoqlar şagirdlər arasında və geniş mənada cəmiyyətdə bu kimi neqativ halların yaranmamasının qarşısını məktəbdən almalıyıq. Bu haqda görkəmli psixoloq Ə.Əlizadə bunları söyləmişdir: “Əvvəlki mədəniyyət monoloji mədəniyyət idi, diferensiasiyaya əsaslanırdı. İnsan isə onun üçün vasitə idi. Müasir mədəniyyət isə dialoji mədəniyyətdir, inteqrasiyaya əsaslanır, insan üçün vasitə deyil, məqsəddir”. (Ə.Əlizadə. Yeni təfəkkür (psixopedaqoji araşdırmalar). Bakı “Adiloğlu”, 2001”.


Müasir məktəbdə dərsin səmərəli və rəngarəng davam etməsi üçün təhsil müəssisələrində demokratik, şəxsiyyətyönümlü və humanist mühit olmalıdır. Bu işdə məktəb rəhbərləri və digər idarəçilər müəllimlərə yardım etməli və bərabər çalışmalıdırlar.


Mənbə:"Azərbaycan müəllimi "qəzeti,06.02.2016/№5