27.07.2012

Lüğət "B" hərfi

 
 
Babil — Bab-ili "Allahın qapısı". İkiçayarasında salınmış Babil şəhəri.
Bac — sənətkar və tacirlərin ödədiyi vergi.
Bağbaşı — məhsulun onda birinə bərabər olan vergi növü. Bağ məhsullarından alınırdı.
Balaxan küçəsi — Bakı şəhərində indiki Füzuli küçəsi.
Ballada (fransızca) — "rəqs edirəm" sözündəndir. Ədəbiyyatda lirik əhvali-ruhiyyə ifadə edən epik şer forması.
Bank (italyanca) — "banka" sözündəndir, bu da "skamya", "idarə stolu" deməkdir.Orta əsrlərdə Qərbi Avropa şəhərlərində sərrafların oturduğu skamya belə adlanırdı.
Barbarlar (yunanca) — "barbaros" sözündən olub "əcnəbi", anlaşılmaz dildə danışan deməkdir. Romalılar və yunanlar Avropanın alman tayfalarını belə adlandırmışdılar. Sonralar kobud, vəhşi mənasında işlədilmişdir.
Barbarossa — bu ad Müqəddəs Roma imperatoru I Fridrix Barbarossanın adından götürülmüşdür. İkinci Dünya müharibəsi dövründə nasist Almaniyasının SSRİ-yə qarşı qısamüddətli hərbi əməliyyat planı idi.
Barıtma — qazaxlarda batırın şücaət göstəricisi, düşmən tayfanın malını sürüb aparmaq hüququ.
Barokko — "təmtəraqlı" deməkdir. XVII-XVIII əsrlərdə Avropada memarlıq üslubu.
Baron — Avropada feodal titulu, hersoq və qrafların vassalı.
Baskak — Monqol və Qızıl Ordu dövlətlərində xanın işğal edilmiş ərazilərdəki nümayəndəsi. Yerli hakimlərin fəaliyyətinə nəzarət edir, vergilər toplayır, mükəlləfiyyətləri icra etdirirdilər.
Baş Ģtatlar — XVI-XVIII əsrlərdə Fransada silki nümayəndəliyin ali orqanı.
Başlıq — bir sıra türk xalqlarında gəlin üçün evlənən ailədən alınan məbləğ.
Batır — qazaxlarda igid və şücaətli adamlara verilən ad.
Bayat qapısı — oğuzlar Dərbənd səddindəki qapılardan birini bayat tayfasının şərəfinə "Bayat qapısı" adlandırmışdılar.
Bayrat torpaqlar — Hülakülərin dövründə istifadəsiz qalmış boş torpaqlar.
Bazarın bağlanması İranda, o cümlədən, Cənubi Azərbaycanda tətilə, yaxud inqilaba çağırış.
Bədəvi (ərəbcə) — səhra adamı deməkdir. Ərəbistandakı səhralarda köçəri həyat keçirən adam.
Bəhrə — Yaxın şərq ölkələrində, o cümlədən, Azərbaycanda torpaq və sudan istifadəyə görə kəndlilərdən məhsulla alınan vergi.
Bəngüdaşlar — göytürklərin öz xaqanlarının şərəfinə qoyduqları üzərində yazılar olan daş sütunlar.
Bəril (ərəbcə) ərəb xilafətinin müxtəlif əraziləri ilə paytaxt arasında əlaqə yaratmaq məqsədilə yaradılmış rabitə mərkəzi.
Bərzəx (ərəbcə) əsasən, iki geniş sahəni birləşdirən ensiz quru zolağı.
Bəstə oturma İranda, o cümlədən, Cənubi Azərbaycanda geniş yayılmış etiraz forması. Etiraz edən qüvvələr toxunulmaz hesab edilən yerlərdə (nüfuzlu ruhanilərin evlərində, müqəddəs yerlərdə və xarici ölkələrin səfirliklərində) toplaşaraq öz etirazlarını bildirirdilər.
Beşyüzlər şurası — Püşkatma yolu ilə 30 yaşına çatmış Afina vətəndaşlarından seçilmiş icra hakimiyyəti (Qədim Yunanıstanda).
Bidətçi (ərəbcə) — "yenilik gətirmək". Küfr deməkdir. Bütün dinlərdə olduğu kimi xristian dinində də əsas dini ehkamları qəbul etməyən "yeni təlim tərəfdarları"na
verilən ad.
Bill (ingiliscə) — qanun deməkdir. Parlament üzvünün irəli sürdüyü qanun layihəsi. Parlament tərəfindən qəbul edildikdən və dövlət başçısı tərəfindən təsdiq edildikdən sonra qanun qüvvəsi almış olur.
Bisti (farsca) — "iyirmi" sözündəndir. Səfəvi şahı I Təhmasibin dövründə buraxılmış 20 dinara bərabər xırda gümüş sikkə. XVII əsrin axırlarınadək dövriyyədə olmuşdur.
Biy — qazaxlarda ayrı-ayrı tayfalardan ibarət aulun başçısı.
Biyar (farsca) — müftə, muzdsuz deməkdir. Kəndlilərin feodal təsərrüfatında əvəzi ödənilmədən məcburi gördüyü bütün işlər.
Blokada (ingiliscə) — mühasirə, təcrid. 1) ərazi, şəhər, qala və s.-nin xarici aləmlə əlaqəsini kəsmək məqsədilə mühasirəyə alınması; 2) hər hansı dövlətə təzyiq
göstərmək üçün onun siyasi və ya iqtisadi cəhətdən təcrid olunmasına yönəldilmiş tədbirlər sistemi.
Boqdıxan — Mancur imperatorlarına verilən titul.
Boniç sistemi— Bu sistemə, əsasən, İranda hər bir kəndli təsərrüfatı orduya bir əsgər verməli və onu təmin etməli idi.
Borc daşı — Afinada kəndlilər aristokratlardan borc taxıl alanda kəndlinin sahəsində qoyulan daş. Bu daşın üzərində kəndlinin kimdən, nə qədər borc aldığı və nə vaxt qaytarmalı olduğu yazılırdı. Kəndli borcunu vaxtında qaytara bilmədikdə, ailəsi və özü qula çevrilirdi.
Boyar — rus knyazlıqlarında və sonralar Rusiya dövlətinin ilk vaxtlarında Böyük knyazdan sonra dövlətin idarə edilməsində mühüm rol oynayan yüksək zümrə, iri
əyan.
Boykot (ingiliscə) — bu tədbiri ilk dəfə 1880-ci ildə İrlandiya icarədarları onlarla sərt rəftar edən malikanə müdiri Boykota qarşı tətbiq etmişlər. "Boykot" termini də
onun adından götürülmüşdür. Beynəlxalq hüquqda boykot bir dövlətin başqa dövlətlə və ya bir qrup dövlətlə ticarət, maliyyə əlaqələri yaratmaqdan və ya saxlamaqdan imtina etməsidir. Boykot iqtisadi və siyasi mübarizə üsuludur.
Brahma — Hinduizm tərəfdarlarının sitayiş etdiyi allahlardan biri.
Brahmanlar — Hind kahinləri. Onlar Hindistanda yüksək kasta (bax: kasta) qrupunu təşkil edirdilər.
Budda — "həqiqətlə işıqlanmış", nurlu" deməkdir. Buddizm dinində ən müqəddəs varlıq.
Buddizm — dünyada ən geniş yayılmış dinlərdən biri. E.ə. VI-V əsrlərdə Hindistanda yaranmışdır. Banisi Budda adı ilə məşhur olan Siddhartha Qautama hesab edilir.
Bulqar (türkcə) — "qarışmaq" mənasındadır. Oğuz türk toplusuna daxil olan onoquzlar, sarıqurlar, utriqurlar, kutriqurların Hun türkləri ilə qaynayıbqarışmasından
törəmişdir.
Bulqar-türk dövləti — VII əsrdə Cənub-ġərqi Avropa ərazisində yaranmış müstəqil dövlət.
Buzovlar ölkəsi(yunanca) İtaliya sözünün hərfi mənası. Bu adı burada çoxlu mal-qaranın və otlaqların olmasını görüb heyrətə gələn yunanlar vermişdilər.
Büdcə defisiti — dövlət büdcəsi məsrəfinin onun gəlirindən artıq olması.
Bürokratiya — süründürməçilik